logo

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร


แนะนำภาควิชา

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2515 พร้อมกับการก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ ในระยะแรกเริ่มภาควิชาคณิตศาสตร์ประกอบด้วย 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติ โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ ในปีการศึกษา 2531 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับการก่อตั้งขึ้นในภาควิชาฯ และได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการศึกษาระดับมหาบัณฑิตเริ่มในปีการศึกษา 2536 โดยภาควิชาฯ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ และในปีการศึกษา 2541 ภาควิชาฯ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต่อมาเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเพิ่มขึ้นอีก 3 หลักสูตรคือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2547

ภาควิชาฯ ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตขึ้นอีก 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรทั้งสองนี้ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2548 ในภาคปลายปีการศึกษา 2548 สาขาวิชาสถิติและสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้แยกออกจากภาควิชาคณิตศาสตร์ไปเป็นภาควิชาสถิติและภาควิชาคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันภาควิชาคณิตศาสตร์จึงเหลือหลักสูตรที่ยังคงดำเนินการสอน 4 หลักสูตร ในระดับปริญญาบัณฑิต 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และในระดับปริญญามหาบัณฑิต 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2550 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

ปณิธานและวัตถุประสงค์

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภาควิชาคณิตศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยู่เสมอ ภาควิชาคณิตศาสตร์คาดหวังว่าบัณฑิตที่จบออกไป นอกจากจะมีความรอบรู้ทางวิชาการแล้วจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมด้วย สมดังปณิธานของภาควิชาฯ

ปณิธาน

ภาควิชาคณิตศาสตร์มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ สู่ระดับสากลเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในวิชาการ ยึดมั่นในคุณธรรม เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังมุ่งค้นคว้าวิจัย สร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ตลอดจนเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญ

นอกจากความมุ่งมั่นในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์แล้ว ภาควิชาฯยังให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และเพื่อให้การดำเนินงานของภาควิชาคณิตศาสตร์มุ่งไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ จึงกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

  • จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
  • สรรหา พัฒนา ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพสูง
  • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ พร้อมที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและปรับใช้กับความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือศึกษาในระดับสูงต่อไป
  • สนับสนุนการวิจัยทั้งด้านการแสวงหาความรู้ใหม่ การพัฒนาการเรียนการสอนและการนำความรู้ไปใช้กับงานจริง
  • ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน โดยการเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน
  • ปรับและวางระบบการบริหารและจัดการให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว