Home ลงทะเบียน รายชื่อผู้เข้าร่วม ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา

     สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขยายผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการไปสู่ นักเรียน ครู และผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งช่วยพัฒนามาตรฐานการศึกษา ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน จึงได้มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ในสาขาฟิสิกส์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และสำหรับในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา คือ สาขาคณิตศาสตร์และสาขาชีววิทยา เพื่อให้มีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติครบทุกสาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิ สอวน. จึงมีมติให้มีการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้นในอีก 2 สาขาที่เหลือ คือ สาขาเคมี และสาขาคอมพิวเตอร์

ความเป็นมาในสาขาคณิตศาสตร์

     การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ จัดครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2547 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมเรียกว่าการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (Thai Mathematical Olympiad หรือ TMO) เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างผู้แทนจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ โดยเลียนแบบการแข่งขัน International Mathematical Olympiad : IMO

     คณะกรรมการฝ่ายวิชาคณิตศาสตร์ สอวน. ประกอบด้วย กรรมการกลางวิชาคณิตศาสตร์จาก มูลนิธิ สอวน. และกรรมการจากศูนย์ สอวน. วิชาคณิตศาสตร์ทั่วประเทศเป็นผู้กำหนดเนื้อหาหลักสูตรในการอบรมร่วมกัน และในการแข่งขันใช้มาตรฐานเดียวกับการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

     สำหรับในสาขาคณิตศาสตร์ มีการจัดการแข่งขันมาแล้ว 15 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2562 จะเป็นการจัดการแข่งขันในระดับชาติเป็นครั้งที่ 16 โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ในวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2562

ลำดับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ครั้งที่ ช่วงเวลาจัดงาน ชื่ออย่างเป็นทางการ ตราสัญลักษณ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
16
18 - 22
พฤษภาคม
2562
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16
The 16th Thailand Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยศิลปากร
15
5 - 9
พฤษภาคม
2561
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15
The 15th Thailand Mathematical Olympiad
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
14
10 - 14
พฤษภาคม
2560
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
The 14th Thailand Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
16 - 20
พฤษภาคม
2559
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13
The 13th Thailand Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
12
10-14
มิถุนายน
2558
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 12
The 12th Thailand Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
1-5
มิถุนายน
2557
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
The 11th Thailand Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
13-17
พฤษภาคม
2556
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10
The 10th Thailand Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
14-18
พฤษภาคม
2555
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9
The 9th Thailand Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8
2-6
พฤษภาคม
2554
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 8
The 8th Thailand Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
26-30
เมษายน
2553
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 7
The 7th Thailand Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
26-30
เมษายน
2552
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 6
The 6th Thailand Mathematical Olympiad
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5
4-9
พฤษภาคม
2551
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 5
The Fifth POSN Mathematica Olympiad
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
4
4-9
พฤษภาคม
2550
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 4
The Fourth POSN Mathematica Olympiad
โรงเรียนเตรียมทหาร
3
8-12
พฤษภาคม
2549
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 3
The Third POSN Mathematica Olympiad
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
2-6
พฤษภาคม
2548
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ครั้งที่ 2
The Second POSN Mathematica Olympiad
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1 พฤษภาคม
2547
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1
The First Thai Mathematical Olympiad
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มา : https://sites.google.com/a/rajsima.ac.th/tmo15/prawati-khwam-pen-ma